Zmiany psychologiczne i płciowe u kobiet

Szczytowa reaktywność płciowa występuje w okresie bez­pośrednio poprzedzającym menopauzę — w późnych latach trzydziestych i wczesnych czterdziestych.Aktywność płciowa w okresie lat czterdziestych i pięćdzie­siątych w znacznym stopniu zależy od częstości i satysfakcji ze stosunków uprawianych wcześniej, wcześniej istniejących zależności między kobietą a jej partnerem, ich psychologicz­nej reakcji na zmiany fizyczne zachodzące w tym okresie i ich zdolności do uzyskiwania trwałych i wzajemnie zadowalają­cych więzi.Popęd płciowy zmienia się różnie, ale powinien wzrastać, jeśli nie występują czynniki zakłócające jego ekspresję.Wciąż istnieje zdolność do uzyskiwania orgazmów mno­gich. Po 65 roku życia orgazm występuje rzadziej, ale wciąż pojawia się, chociaż z mniejszą intensywnością.Kapłan donosi, że 25% kobiet w wieku 70 lat nadal uprawia masturbację dla uzyskania orgazmu.Wydarzenia życiowe w okresie menopauzy wymagają od kobiety przystosowania się do braku obecności dzieci w do­mu, zmian obrazu ciała, większej ilości wolnego czasu, pogar­szanie się stanu zdrowia i prawdopodobieństwa śmierci rodzi­ców oraz konieczności zmian w układzie małżeńskim. Podsta­wowym problemem jest usunięcie ujemnych uczuć związanych ze sobą i własnym stylem życia oraz normalnymi zjawiskami tego okresu życia oraz wytworzenie poczucia akceptacji i samoposzanowania poprzez własną aktywność i związki z inny­mi ludźmi.W latach późniejszych kobiety znów stykają się z problemem utraty małżonka, problemem wdowieństwa, zwiększającą się częstością występowania chorób i przygotowaniem się do śmierci.

Both comments and pings are currently closed.