Zapalenie pochwy – zadania pielęgniarki

Opis przypadku. Marisa P. ma 16 lat i jest uczennicą szko­ły średniej. Opisywana przez innych jako atrakcyjna, inteli­gentna i przyjacielska. Sama siebie określa jako prostą, ale inteligentną. Często odczuwa brak pewności w stosunkach in­terpersonalnych. Od ośmiu miesięcy „chodzi stale” z uczniem wyższej klasy tej samej szkoły. Jej rodzice aprobują ich kon­takty, ale jednocześnie zachęcają Marisę do rozszerzania jej przyjaźni heteroseksualnych. W ciągu ostatniego miesiąca Marisa i jej przyjaciel odbyli ze sobą kilka stosunków płcio­wych bez środków antykoncepcyjnych.Mniej więcej przed tygodniem Marisa zaczęła odczuwać sil­ne podrażnienie pochwy i sromu. W ciągu dwóch dni błona śluzowa sromu obrzękła i uległa przekrwieniu. Ponadto stwier­dziła, że ma upławy pieniste, żółtawe i cuchnące. Marisa próbowała leczyć się sama stosowaniem zimnych okła­dów na srom, irygacji z letniej wody i preparatu Aspiryn, jed­nak takie postępowanie nie przyniosło jej ulgi. W ciągu ty­godnia nasilające się podrażnienie pochwy i sromu, jak rów­nież zwiększenie ilości cuchnących upławów skłoniło Marisę do omówienia tej sprawy z jej kuzynką Pat, 18-letnią student­ką pierwszego roku wyższej uczelni. Pat namówiła ją do szu­kania pomocy lekarskiej. Towarzyszyła jej do ambulatoryjne­go ośrodka chorób kobiecych, w którym porady z zakresu ginekologii, położnictwa i planowania rodziny można uzyskać za symboliczną opłatą.

Both comments and pings are currently closed.