Wywiad wstępny poprzedzający postępowanie w niepłodności

W rozmowie powinno brać udział oboje partnerów.Bardzo ważne jest nawiązanie dobrego kontaktu ze wzglę­du na to, że oboje podchodzą do sprawy z silnym ładunkiem emocjonalnym. Mogą oni być niechętni w opisywaniu szcze­gółów ich pożycia płciowego lub też nieświadomie nie chcą znać przyczyny niepłodności, zwłaszcza w przypadkach, gdy sądzą, że w ich przypadku sprawa jest beznadziejna.Należy im dać do zrozumienia, że przyczyny niepłodności będzie się poszukiwać u jednego i u drugiego, przechodząc od badań najprostszych do coraz bardziej złożonych. Pełne rozpoznanie przypadku może trwać od 6 do 12 mie­sięcy i może być dość kosztowne.Powodzenie osiąga się w ok. 50% w zależności od czynni­ków powodujących niepłodność.Po zebraniu dokładnego wywiadu i starannym badaniu fi­zykalnym obojga partnerów pozostaje pięć zasadniczych czyn­ników związanych z rozrodem, które pozostają do zbadania. Czy owulacja w ogóle występuje?najprostszą metodą określenia, czy u kobiety wystę­puje jajeczkowanie, jest wykres podstawowej tempera­tury ciała. Jeśli owulacja występuje, zosta­nie stwierdzona dwufazowa zmiana temperatury ciała, spo­wodowana obecnością progesteronu wydzielanego przez ciałko żółte w drugiej połowie cyklu,zmiany charakteru śluzu szyjkowego od wyglądu „liś­cia paproci” (w badaniu mikroskopowym) do śluzu rzad­kiego i ciągliwego tuż przed owulacja, a następnie wystą­pienie lepkiego i gęstego śluzu po owulacji. Zmiany charakteru śluzu są wywołane obecnością proge­steronu po owulacji,gdy na podstawie wyżej opisanych obserwacji nie moż­na wysnuć wniosku ostatecznego, wówczas przeprowadza się inne, bardziej skomplikowane badania, jak badanie cytologiczno-hormonalne, pobranie fragmentu błony ślu­zowej do badania, a także ilościową analizę hormonalną,w późniejszej fazie badań można za pomocą laparo­skopii lub kuldoskopii wykazać obecność lub brak czyn­nego ciałka żółtego po owulacji. Czy mężczyzna wytwarza prawidłowe nasienie? Badanie nasienia jest prostym testem wykonywanym na nasieniu uzyskanym w wyniku masturbacji lub stosun­ku przerywanego,w badaniu ocenia się ruchliwość plemników, liczbę plemników w przeliczeniu na 1 ml oraz występowanie postaci nieprawidłowych,objętość wytrysku ma również pewne znaczenie. Zbyt duża objętość wskazuje na pogorszenie właściwo­ści plemników. Czy wytwarzany śluz szyjkowy ma odpowiednie właściwości dla utrzymania ruchliwości i przeżycia plemników? oprócz badania właściwości śluzu w fazie przedowulacyjnej można wykonać test Simsa Hubnera,w fazie przedowulacyjnej para odbywa stosunek na 4—6 godzin przed wykonaniem badania,podczas badania pobiera się próbkę śluzu szyjkowe­go dla określenia, czy zawiera on ruchliwe plemniki,po 6 godzinach od stosunku powinno być co naj­mniej 60% ruchliwych plemników, jeśli odsetek ruchliwych plemników jest niższy, istnieje możliwość immunologicznej niezgodności między śluzem szyjkowym a plemnikami. Za pomocą testu Kurzrocka Millera można określić, czy nieprawidłowe jest nasienie, czy śluz szyjkowy uniemożliwia penetrację plemników do macicy. Czy jajowody, jama macicy i pochwa są drożne?najprostszym badaniem umożliwiającym wyjaśnienie jest test Rubina. Wprowadza się dwutlenek węgla przez szyjkę do macicy i jajowodów. Wskazania manometru ukazują ciśnienie gazu niezbędne do przejścia przez jajo­wody, o ile oczywiście są one drożne,jeśli test Rubina nie daje wyników, wykonuje się histerosalpingografię. Środek cieniujący (najlepiej rozpusz­czalny w wodzie) wprowadza się przez macicę, a następnie wykonane zdjęcie rentgenowskie ukaże kształt i za­rysy światła jamy macicy i jajowodów. W badaniu tym wykrywa się wrodzone nieprawidłowości budowy macicy, uniemożliwiające zagnieżdżenie. Obydwa te badania mo­gą dać wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. W niektórych przypadkach zatem może być wskazane wy­konanie trzeciego badania,definitywne określenie niedrożności jajowodu może być dokonane za pomocą badania kuldoskopowego lublaparoskopowego poprzez uwidocznienie go po uprzednim wstrzyknięciu barwnika. Czy wpływ hormonów na błonę śluzową macicy przygo­towuje ją należycie do zagnieżdżenia zapłodnionego jaja? Odpowiedź na to pytanie przynosi badanie materiału biop­syjnego pobranego z jamy macicy. W zależności od wyników badań podstawowych mogą za­istnieć wskazania do wykonania dalszych badań, które poz­wolą na ostateczne ustalenie przyczyny niepłodności.

Both comments and pings are currently closed.