Stany zapalne zewnętrznych narządów płciowych – zapalenie pochwy i sromu

Zapalenie pochwy i sromu jest stanem zapalnym w obrębie sromu i pochwy, przy czym proces zapalny rozpoczyna się w obrębie sromu i przenosi się na pochwę.U dziewcząt w wieku przedpokwitaniowym zapalenie pochwy i sromu dzieli się następująco:Nieswoiste zapalenie pochwy i sromu. W tej postaci nie udaje się wyodrębnić drobnoustroju wywołującego tę choro­bę. Swoiste zapalenie pochwy i sromu. Drobnoustrój chorobo­twórczy daje się zidentyfikować i wyizolować z hodowli treś­ci upławów.Zapalenie pochwy i sromu spowodowane przez ciało obce. Proces zapalny jest spowodowany wprowadzeniem do pochwy ciała obcego. Częstość występowania. Zapalenie pochwy i sromu jest najpospolitszym schorzeniem układu rozrodczego w okresie przedpokwitaniowym. Etiologia. Zapalenie pochwy i sromu zwykle jest wywoływane przez różne drobnoustroje, np. pałeczkę okrężnicy,gronkowca złocistego, paciorkowca, wirusy, a także owsiki.Ponadto czynnikami usposabiającymi są: brak higieny osobistej, niedostateczne odżywianie, przewlekłe choroby układowe, zbyt ciasna bielizna i masturbacja. Fizjopatologia. Ściana pochwy u dziewcząt w wieku przedpokwitaniowym jest cienka i słabo rozwinięta z powodu braku estrogenu. Ponadto odczyn w pochwie dziecka jest obojętny i brak w niej zarówno pałeczek kwasu mlekowego, jaki glikogenu, co stwarza korzystne warunki dla wzrostu drobnoustrojów. Objawy kliniczne. Matka zwykle stwierdza, że dziecko ma upławy, czemu towarzyszy przekrwienie, zaczerwienienie i obrzęk sromu. W trakcie badania lekarz może palpacyjnie wykryć ciało obce. Odczyn upławów jest kwaśny (pH 4,0—5,0). W przypadkach swoistego zapalenia pochwy i sromu hodow­la materiału pobranego z treści upławów pozwala na identy­fikacją i izolację drobnoustroju. Postępowanie lecznice. Celem postępowania lekarskiego jest identyfikacja i eliminacja czynników predysponujących dla radykalnego zlikwidowania problemu. Jeśli uda się zidentyfikować drobnoustrój wywołujący zakażenie, należy zlecić antybiotyk, na który ten drobnoustrój wykazuje wrażliwość. Gdy drobnoustrój wywołujący nie jest zidentyfikowany, leczeniem z wyboru jest zalecenie przestrzegania zasad higieny oraz zlecenie stosowania kremu zawierającego estrogen, co zwiększa odporność błony śluzowej pochwy. O przestrzeganiu zasad higieny należy instruować zarówno matkę, jaki dziecko (jeśli jest wystarczająco duże, aby to zrozumieć). Zaleca się także noszenie bielizny bawełnianej, pranej w roztworze łagodnego mydła, a nie detergentu, a następnie dokładnie płukanej. Postępowanie pielęgniarskie. Postępowanie pielęgniarskie u dziewczynek z zapaleniem pochwy i sromu obraca się wokół nauczenia zapobiegania, przy czym podstawowym celem jest poprawa nawyków higienicznych zarówno matki,jak i dziecka. Zabiegi higieniczne powinny obejmować staranne mycie sromu od przodu do tyłu przy użyciu łagodnego mydła i dokładnym spłukiwaniu. Po myciu srom należy osuszyć(nie wycierając) miękkim ręcznikiem. Zabieg ten należy wykonywać codziennie i po każdym wypróżnieniu.Dla wykrycia takich czynników predysponujących, jak złe od­żywianie, zła higiena osobista i inne ukryte czynniki należy przeprowadzić bardzo staranną ocenę. Dla zlikwidowania czynników usposabiających należy prowadzić długofalowy sku­teczny program nauczania, ukierunkowany szczególnie na zas­pokojenie określonych niedoborów dziecka i rodziny. Gdy czynnikiem etiologicznym jest masturbacja albo wprowa­dzenie ciała obcego do pochwy, rodzice i dziecko mogą od­czuwać poczucie winy. Jeśli potrzeba eksploracji własnego ciała i manipulacje odpowiadają etapowi rozwojowemu dziec­ka, pielęgniarka powinna upewnić matkę, że aktywność dziec­ka nie jest nieprawidłowa. Jednakże nawroty zapalenia poch­wy i sromu wymagają bardziej starannego badania i oceny psychologicznej dziecka i niekiedy także jego rodziny.

Both comments and pings are currently closed.