Problemy rodzin niepłodnych

W przypadkach małżeństw niepłodnych mogą być niezbę­dne inne badania, np. zbadanie ilościowe plemników i badanie drożności jajowodów.Problem niepłodności niesie często ze sobą ładunek emocjo­nalny. Istnieje nadzieja zajścia w ciążę;istotnym czynnikiem jest także lęk ze względu na możli­wość, że mimo wykonania licznych badań nie będzie cią­ży. Rola pielęgniarki. Osoby poddawane badaniom muszą być dokładnie pou­czone o rodzaju wykonywanych badań,podczas badań mających na celu wykrycie niepłodności należy wspierać emocjonalnie oboje partnerów. Przed podjęciem prób leczenia niezbędne jest dokładne ba­danie lekarskie obojga małżonków. Dane wywiadu dotyczące męża wywiad lekarski (przebycie zapalenia ślinianek, zapa­lenia jąder, chorób wenerycznych itp.),wywiad społeczny (palenie tytoniu, picie alkoholu, przemęczenie),wywiad w zakresie życia płciowego (stosowanie sub­stancji zwilżających, przedwczesny wytrysk, impotencja itp.),czynniki zawodowe (ekspozycja na opary benzyny, sub­stancje promieniotwórcze itp.). Badanie mężczyzn obejmuje obserwację drugorzędowych cech płciowych,wykrycie nieprawidłowości wrodzonych, np. niezejście jąder lub ich zanik, spodziectwo lub brak nasieniowodu,badanie nasienia (objętości, liczby i ruchliwości plem­ników oraz obecności innych składników upostaciowa­nych). Dane wywiadu dotyczące kobiety — takie same, jak w przypadkach innych zaburzeń ginekologicznych, z jednoczesnym zwróceniem bacznej uwagi na przebieg miesiączkowania i postaw do zagadnień płci. Badanie kobiety obejmuje badanie owulacji (badanie krzywej podstawowej tem­peratury ciała),test Simsa Hubnera: test ten polega na badaniu śluzu szyjkowego po stosunku płciowym,wykonuje się go w okresie owulacji w 1—12 godzin po stosunku,celem testu jest określenie przeżywalności i ruchli­wości plemników, przedmuchiwanie jajowodów (test Rubina),celem jego jest określenie drożności jajowodów,wykonuje się go w 3—4 dni po zakończeniu krwa­wienia miesiączkowego,test polega na wprowadzeniu dwutlenku węgla do jajowodów poprzez szyjkę i jamę macicy, podczas wprowadzania gazu mierzy się jego ciś­nienie, w warunkach prawidłowych ciśnienie powinno rosnąć, a następnie spaść, gdy jajowody są drożne, kobieta odczuwa bolesność w okolicy barku, histerosalpingografia,wykonuje się ją, gdy inne badania nie dają jedno­znacznych wyników,polega na uwidocznieniu drożności jajowodów na ekranie fluoroskopowym lub zdjęciu rentgenowskim. Po­zwala na umiejscowienie niedrożności i wykrycie nie­prawidłowości w budowie macicy; kuldoskopia,pozwala na uwidocznienie jajowodów,do szyjki wprowadza się roztwór błękitu metylenowego dla lepszego uwidocznienia jajowodów; laparoskopia, wykonuje się ją dla uwidocznienia drożności jajo­wodów: dzięki laparoskopii można rozpoznać uszkodze­nia jajowodów oraz około jajowodowe zlepy otrzew­nej,po wstrzyknięciu środka cieniującego można również wykryć ciążę jajowodową; badania, których wykonanie może być niezbędne u obojga partnerów.badanie czynności tarczycy,inne badania endokrynologiczne. Wykonuje się je zwłaszcza, gdy w wywiadach stwierdza się brak mie­siączkowania, nieregularne miesiączkowanie, trądzik lub nadmierny przyrost masy ciała; dodatkowe dane anamnestyczne,ocena sposobu odżywiania może być konieczna u obojga partnerów, ponieważ często korekcja diety i uzupełnienie niedoborów prowadzi do odzyskania pło­dności,ocena wpływu przyjmowanych leków. Niektóre leki mogą hamować powstawanie dojrzałych postaci plem­ników i komórek jajowych,czynniki psychologiczne,należy pamiętać, że niepłodność często jest skut­kiem zaburzeń emocjonalnych, dlatego też jest ko­nieczna ocena stanu psychicznego partnerów w mał­żeństwie,niekiedy niezbędna jest pomoc psychologa lub psychiatry.

Both comments and pings are currently closed.