Postępowanie pielęgniarskie

Ocena. Pogląd na stosunek pacjentki do menstruacji i zbli­żającego się wieku dojrzałego można wyrobić sobie na pod­stawie terminów opisujących krwawienie miesiączkowe („cho­roba”, „przekleństwo”, „plaga”, „złe samopoczucie”). W dal­szej rozmowie można ocenić jej poziom wiedzy o miesiączko­waniu. Obserwacja jej kontaktów z rodziną oraz rozmowa o rodzinie i o życiu naprowadza na charakter stosunków ro­dzinnych i zależności społecznych.Problemy pacjentki. Bolesne miesiączkowanie w latach młodzieńczych często ma tło psychogenne. Dziewczęta wyka­zują tendencje do przewrażliwienia, nerwowości, niepokoju lub wykazują bardziej wyraźne cechy niestabilności emocjo­nalnej. Uważa się, że złe stosunki rodzinne, zwłaszcza między pacjentką a jej matką, mogą mieć wpływ — pozytywny lub negatywny — na samopoczucie pacjentki i jej stosunek do miesiączkowania.Każdy osobnik wykazuje pewien próg bólowy. Może on ule­gać zmianom w zależności od nasilenia stresu i bodźców bó­lowych. Sposób, w jaki kilkunastoletnia dziewczyna reaguje na ból, zależy od jej wieku, przyjętych wzorców kulturowych, oczekiwań rodziny, a także od wcześniejszych doświadczeń bólowych. Bóle mogą powodować występowanie lęku. Ponad­to osoba w wieku młodzieńczym może nie być zdolna do to­lerowania bólu, co dodatkowo nasila lęk i obniża próg bólo­wy. Dodatkowo może ona odczuwać pretensje do siebie i fru­strację związaną z niezdolnością do tolerowania bólu podczas miesiączkowania i towarzyszącym jej zachowaniem. Postępowanie pielęgniarskie. Gdy brak jest swoistej przyczyny bolesnego miesiączkowania rola pielęgniarki polega przede wszystkim na pocieszeniu pacjentki i rozwianiu jej obaw. Ponadto pielęgniarka powinna:zapewnić pacjentce możliwość wypowiedzenia się na te­mat jej dojrzewania płciowego,omówić sposób zaleconego leczenia i jego przesłanki,rozmawiać z pacjentką na temat spraw związanych z cy­klem miesiączkowym i dojrzewaniem płciowym i przekazać jej rzeczową informację na te tematy,omawiać z pacjentką jej sposób reagowania na bolesne miesiączkowanie i sposoby zmian reakcji, tak aby miesiącz­kowanie powodowało jak najmniej cierpienia,omawiać z pacjentką odczuwanie przez nią bólów zwią­zanych z miesiączkowaniem.

Both comments and pings are currently closed.