Postępowanie pielęgniarskie

Ocena. Dokonuje się jej w taki sam sposób jak w przypad­kach chorób wenerycznych u dorosłych.Problemy pacjentów. U młodzieży są to problemy głównie natury emocjonalnej, gdyż w tej grupie wieku oczekiwana jest gratyfikacja seksualna poprzez znaczące związki inter­personalne. Do problemów tych należą:zaburzenia relacji rodzice dziecko,trudności w porozumieniu się z rodzicami i rówieśni­kami, wzmożona potrzeba afektu,niepokoje i lęki związane z odczuciami w sferze płcio­wej, emocjonalny i fizyczny nacisk do uległości płciowej.Jeśli chory obawia się, że jego tajemnica może być nie zachowana, może przejawiać w zachowaniu opór, wrogość i lęk.Osoba w wieku młodzieńczym, która zaraziła się chorobą weneryczną, może wykazywać niechęć w ujawnianiu kontaktów płciowych w obawie utraty przyjaźni równolatków, ujawnienia aktywności płciowej oraz ze względu na możliwość dotarcia tych informacji do rodziców. Postępowanie pielęgniarskie. Uważa się, że najskuteczniejszą metodą postępowania z młodocianymi z chorobami wene­rycznymi jest proces edukacji. Jego celem jest pomoc w po­wrocie do zdrowia, przekaz informacji i możliwość zapobiega­nia. Powyższe obejmuje:ocenę stanu wiedzy pacjenta co do istnienia i przenosze­nia chorób wenerycznych,zademonstrowanie akceptacji pacjenta dla poprawy je­go samooceny i przywrócenia równowagi psychicznej,omówienie z pacjentem zaburzeń emocjonalnych, jakie mogą być skutkiem destruktywnych związków seksualnych, niepożądanej ciąży lub chorób wenerycznych,zbadanie skutków poznania przez rodziców choroby pa­cjentki,przekazanie pacjentce informacji na temat zapobiegania chorobom wenerycznym. Do takich informacji należy włą­czyć stosowanie prezerwatyw podczas stosunku i umycienarządów płciowych przed i po stosunku,zbadanie wraz z pacjentem znaczenia jego doświadczenia płciowego,zachęcenie pacjenta do ujawnienia partnera płciowego przez podanie jego nazwiska i adresu,pomoc w zrozumieniu przez pacjenta znaczenia ustalenia kontaktów jako środka zapobiegawczego.

Both comments and pings are currently closed.