Okres młodzieńczy

Okres młodzieńczy rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem doj­rzewania funkcji rozrodczych i kończy w momencie osiągnię­cia pełnej zdolności rozrodczej. Mimo że można przewidzieć kolejność etapów rozwoju, możliwość przewidywania nie od­nosi się do czasu rozwoju. Dlatego też wiek kalendarzowy jest mylącym miernikiem w ocenie stopnia dojrzałości młodocia­nych. Bardziej dokładnym kryterium jest dojrzałość biologiczna.Okres pokwitania i młodzieńczy wywierają głęboki wpływ nadziewczęta i chłopców, gdy starają się oni uporać .ze stresami towarzyszącymi szybkiemu wzrostowi fizycznemu i rozwojowi. Ponadto różnice indywidualne w dojrzewaniu płciowym wśród młodocianych przyczyniają się do powstawania lęków i grają istotną rolę w problemach rozwijających się podczas nadcho­dzącej dojrzałości.Głównymi zadaniami wieku młodzieńczego są: dostosowywa­nie się do fizycznej dojrzałości płciowej, uczenie się nawią­zywania i utrzymywania więzi heteroseksualnych, uzyskiwa­nie niezależności psychologicznej i ekonomicznej oraz plano­wanie przyszłości zawodowej. Zadania te są wyłączną dome­ną tej grupy wieku, dlatego też zachowanie młodocianych zorientowane na potrzeby; gradację ważności i przejawy ak­tywności różnią się zdecydowanie od tych przejawów zarów­no u dzieci, jak i dorosłych.Jako grupa — nastolatki są względnie zdrowe. Jest to też najbardziej zaniedbana grupa w systemie ochrony zdrowia. Wiele problemów, np. choroby przewlekłe, niedożywienie, trą­dzik młodzieńczy, choroby weneryczne i problemy psychospo­łeczne, jest wspólnych dla obojga płci. Tylko dziewczęta mają następujące problemy:Choroby ginekologiczne.Problemy z miesiączkowaniem.Ciąża.Sztuczne poronienie.Ograniczony dostęp do antykoncepcji.Wszystkie te sprawy wymagają wszechstronnej opieki lekarskiej, zapewniającej leczenie i uświadomienie. Uświadomienie w zakresie zdrowia powinno mieć na celu przygotowanie mło­dej osoby do przejścia wieku młodzieńczego i wczesnego okre­su dojrzałości. Specjalną uwagę należy zwracać na:seksualność,zapobieganie chorobom,odżywianie,zmiany rozwojowe,używanie leków.Nie ulega wątpliwości, że wiek młodzieńczy jest wyjątko­wy pod względem występujących w tym okresie zachowań, wrażeń, czynności i problemów. Wymaga on zintegrowanej służby zdrowia, w której pracują specjaliści, będący w sta­nie dać oparcie młodzieży i pomóc jej w przygotowaniu do dojrzałości.

Both comments and pings are currently closed.