Kwalifikacje osoby badającej

Cechy intelektualnea. Dla dokonania wyczerpującej oceny pielęgniarka powin­na mieć głęboką wiedzę o:Podstawowych potrzebach ludzkich. Anatomii i fizjologii układu rozrodczego. Rozwoju człowieka. Podstawach fizjopatologii w odniesieniu do zaburzeń ginekologicznych.Podstawach psychopatologii w odniesieniu do zaburzeń ginekologicznych. Czynnikach społecznoekonomicznych.Podstawowych aspektach różnych kultur. Podstawowych aspektach różnych wyznaczników reli­gijnych. Zdolność do nawiązania i utrzymania kontaktu. Zbieranie wywiadu pozwala pielęgniarce zachęcić pacjent­kę lub rodzinę do wyrażenia poglądów, uczuć i opisania faktów związanych z problemem.Celem zbierania wywiadu jest uzyskanie danych zwią­zanych ze stosunkiem pacjentki do choroby. Atmosfera, w jakiej przeprowadza się rozmowy, powinna zapewniać dyskrecję i odprężenie.Postawa pielęgniarki powinna odzwierciedlać zrozumie­nie, zainteresowanie i współczucie w stosunku do pacjentki.Pielęgniarka musi umieć słuchać i wyjaśniać, gdy zacho­dzi potrzeba. Pielęgniarka musi opanować umiejętność komunikacji za­równo werbalnej, jak i niewerbalnej. Umiejętności technicznePielęgniarka powinna mieć świadomość istnienia wielu umiejętności technicznych stosowanych w ocenie chorób ginekologicznych. Musi ona zademonstrować swoje opanowanie tych umie­jętności. Musi zdawać sobie sprawę z istnienia licznych istrumentów stosowanych w ocenie chorób ginekologicznych.Pielęgniarka musi być zdolna do wyuczenia umiejętności technicznych pacjentki lub jej rodziny, gdy jest to niezbęd­ne.

Both comments and pings are currently closed.