Gromadzenie danych

Gromadzenia danych dokonuje się przez rozmowę, badanie, obserwację, konsultowanie i przegląd piśmiennictwa. Sposób rejestracji danych. Sposób rejestracji danych powinien zapewniać systema­tyczny dostęp do nagromadzonej informacji. Dane mogą być rejestrowane w formie ciągłego zapisu (wykazów) lub w kwestionariuszach.Sposób ten powinien być dostosowany do poszczegól­nych okoliczności, w jakich dane będą wykorzystywane (szpital, klinika, prywatny gabinet lekarski itp.). Powinien umożliwiać pielęgniarce nawiązanie kontak­tu z pacjentką.Sposób ten zwiększa możliwość uzyskania podstawo­wego zbioru dokładnych danych.Zapewnia większą możliwość dokładnego wyjaśnienia problemu lub ustalenia rozpoznania. Źródła danycha. Podstawowe dane powinny być uzyskane od osoby badanej, jeśli jest to w ogóle możliwe. Źródła dodatkowe. Dodatkowe dane są uzyskiwane zwykle od osoby ba­danej, członków rodziny lub ważnych dla pacjentki osób z otoczenia.Inne dane można uzyskać z dokumentacji chorobowej, socjalnej i rozwojowej pacjentki. Notatki innych pielęgniarek i wyniki badań laborato­ryjnych. Inni pracownicy służby zdrowia. Czasopisma, książki fachowe i materiały z seminariów zawierające dane związane z problemem pacjentki. Charakter danych. Podmiotowe (subiektywne)Dane uzyskane od osoby badanej. Dane te powinny odzwierciedlać stosunek pacjentki do obecnej choroby. Powinny odzwierciedlać stosunek pacjentki do chorób w przeszłości i choroby obecnej według hierarchii waż­ności. Krwawienia miesiączkowe: należy zebrać dane dotyczące ostatnich dwóch cykli miesiączkowych (dokładne daty, czas trwania i inten­sywność krwawienia);wiek pierwszego krwawienia miesiączkowego;nieprawidłowości czasu trwania cykli miesiączko­wych: Polymenorrhea (miesiączkowanie zbyt częste). OligomenoTrhea (miesiączkowanie zbyt rzadkie lub skąpe). Amenonhea (brak krwawień miesiączkowych). Metionhagia (nielegularne krwawienia miesiącz­kowe — nieprawidłowe lub zbyt obfite krwawienie); nieprawidłowości objętości krwawień miesiączkowych: Hypomenorrhea (skąpe krwawienia miesiączko­we).Hypeimenorrhea (zbyt obfite krwawienia). Menorrhagia (nadmiernie obfite krwawienia miesiączkowe w prawidłowych odstępach czasu, ale trwa­jące zbyt długo);nieprawidłowości związane z przed lub pomiesiączkowym plamieniem lub podkrwawianiem; bóle: początek w stosunku do początku pierwszego krwawienia,bolesne miesiączkowanie pierwotne (początek pierwszego napadu bólu zbieżny w czasie z pierw­szą miesiączką),bolesne miesiączkowanie wtórne (wystąpienie bólów po miesiącach lub latach bezbolesnych krwawień miesiączkowych), początek bólów: przed, w czasie lub po krwawie­niu, umiejscowienie bólów,zdolność do radzenia sobie z problemem bólów:czy potrzebne są środki przeciwbólowe?czy bóle upośledzają aktywność chorej? Upławy początek upławów,objętość, barwa i woń upławów,związek czasowy ze stosunkiem płciowym,przyjmowane uprzednio antybiotyki i doustne środki antykoncepcyjne. Poprzednie ciąże:liczba ciąż donoszonych,liczba porodów przedwczesnych,liczba poronień,odstępy czasu między poronieniami typ poronienia i sposób jego ukończenia masa urodzeniowa i płeć wszystkich żyjących dzieci,sposób karmienia w okresie niemowlęcym (sztucz­ny — naturalny). Ciąże ektopowe (pozamaciczne)liczba,czynniki oddziałujące. Wywiad chirurgiczny) wszystkie zabiegi operacyjne, zwłaszcza związane z chorobami ginekologicznymi:rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie, histerektomia (chirurgiczne usunięcie macicy),ooforektomia (chirurgiczne usunięcie jajników), salpingektomia (chirurgiczne usunięcie jajowo­dów). Inne choroby- choroby zakaźne, np. gruźlica i choroby przenoszone drogą płciową,choroby układu sercowo-naczyniowego, np. niewy­dolność serca i powikłania zakrzepowozatorowe,choroby układu moczowego,cukrzyca,choroby skórne,nowotwory złośliwe. Wywiad lekarski dotyczący członków rodziny: należy wypytać o wszystkie wymienione powyżej elementy w od­niesieniu do innych członków rodziny.Problemy antykoncepcji określenie stosowanej metody antykoncepcyjnej,akceptowanie metody przez partnera pacjentki i in­ne ważne osoby z otoczenia,wyznanie i przekonania religijne,przeciwwskazania do stosowania antykoncepcji,skuteczność oceniana przez pacjentkę. Życie płciowe stosunek do własnej seksualności,poziom rozwoju płciowego,aktywność płciowa. Stan społeczny podłoże kulturowe. Należy zarejestrować wszystkie role, przekonania, obyczaje, rytuały itp. mające zwią­zek z chorobą ginekologiczną;praktyki religijne. Praktyki i przekonania religijne i ich rzutowanie na problemy ginekologiczne;status ekonomiczny. Należy ocenić stosunek chorej i jej rodziny do ich sytuacji ekonomicznej. Dane przedmiotowe (obiektywne). Uzyskuje się je poprzez obserwację, oglądanie, palpację i opukiwanie.Sposób uzyskiwania danych: są one uzyskiwane wspól­nie przez pielęgniarkę i lekarza z wyjątkiem przypadków, gdy chorą opiekuje się wyspecjalizowana pielęgniarka lubklinicysta. Źródła danych przedmiotowych. Ocena wstępna obejmuje zbadanie ważnych objawów, określenie masy ciała i wzrostu. Normę ustala się na podstawie wieku, stanu zdrowia i rozwoju fizycznego.Rutynowe badanie moczu:barwa, przejrzystość, pH, gęstość, obecność białka, glukozy oraz mikroskopowe badanie osadu;badanie to pozwala na uzyskanie podstawowych informacji oraz na określenie potrzeby ewentualnych dalszych badań;obowiązki pielęgniarki:powinna znać prawidłowe wyniki badania moczu i wyniki innych badań laboratoryjnych,powinna pouczyć pacjentkę, jaki jest prawidło­wy sposób zbierania moczu do badania umycie okolicy sromu wodą z mydłem lub roz­tworem środka odkażającego,zebranie początkowej próbki moczu z uwagi na dużą ilość osadu,próbka moczu powinna być dostarczona do laboratorium w ciągu dwóch godzin ze względu na podatność moczu na zanieczyszczenia bakteryjne, które mogą zmienić wyniki badania. Badanie krwi zwykle wykonuje się pełne badanie krwi obwo­dowej dla uzyskania podstawowych informacji o krwi pacjentki,zwykle wykonuje się badanie krwi pobranej z ży­ły. Zadania pielęgniarki:pielęgniarka powinna znać prawidłowy skład krwi kobiety,powinna udzielić wyjaśnień o technice pobiera­nia krwi pacjentkom w taki sposób, aby usunąć wszelkie obawy związane z tą procedurą,czasem krew do badania jest pobierana przez pielęgniarkę, a niekiedy przez lekarza. Pielęgniar­ka musi czuwać nad tym, aby wszystkie próbki były właściwie oznakowane i bezpośrednio przekazane do pracowni analitycznej.Odczyn VDRL jest wykonywany w celu wykry­cia kiły. Rozmaz treści pochwy wykonuje się dla wykry­cia obecności zakażenia rzeżączkowego. Badanie fizykalnerutynowe badanie fizykalne może być wyko­nywane przez wykwalifikowaną pielęgniarkę lub przez lekarza,w przypadku, gdy badanie przeprowadza le­karz, powinna przy tym być obecna pielęgniarka, aby pomagać i podtrzymywać emocjonalnie ba­daną, metody badania:obserwacja,oglądanie,palpacja,opukiwanie, przygotowanie pacjentki:pielęgniarka powinna upewnić się, czy wszy­stkie elementy badania, które ma być przepro­wadzone, zostały należycie wyjaśnione pacjentce,należy stosować odpowiednie okrycie bada­nej (należy zapytać badaną, czy chce być okry­ta),badanie nie powinno być zakłócane przez osoby trzecie, sposób przeprowadzenia badania:a) badanie fizykalne można rozpocząć od ba­dania brzucha; badanie to pozwala na wykrycie napięcia ściany jamy brzusznej, które może być przy­czyną bólów, badanej należy zalecić, aby oddychała po­woli i spokojnie, co ułatwia rozluźnienie napię­tych mięśni ściany przedniej jamy brzusznej;pozwala to badającemu na identyfikację ogniska stanu zapalnego lub torbieli, jeśli wy­stępują one w obrębie jamy brzusznej,ponadto umożliwia wykrycie tkliwości oraz litych mas, a także dokładne określenie ich lo­kalizacji i charakteru,opukiwanie brzucha wykonuje się dla wy­krycia takich zmian, jak wysięk i guzy.

Both comments and pings are currently closed.