Dane biologiczne związane z funkcjami reprodukcyjnymi

Genotyp: spośród 23 chromosomów znajdujących się w jądrze każdej komórki rozrodczej męskiej —. plemnika lub żeńskiej — jaja (komórki jajowej) tylko jeden jest chromosomempłciowym, tzn. jest zdolny do przenoszenia zakodowanej informacji genetycznej, określającej cechy płciowe potomstwa chromosom X jest zawarty w każdej komórce jajowej. Chromosom ten przenosi żeńskie cechy płciowe,plemnik może zawierać chromosom X lub Y. Tak więc plemnik określa płeć dziecka w momencie zapłodnienia, gdy materiał genetyczny jest rozszczepiony, uzupełniając liczbę chromosomów do 46 — właściwą dla człowieka — albo ukła­dem XX (dla płci żeńskiej), albo XY (dla płci męskiej). Obecność chromosomu Y narzuca cechy płciowe męskie.2. Nieprawidłowa genetyczna determinacja płci może mieć miejsce, gdy chromatydy nie rozdzielają się podczas mejozy(brak dysjunkcji) lub — rzadziej — gdy następuje translokacja materiału autosomalnego (chromosomu niepłciowego)w miejsce chromosomu płciowego.XO: zespół Turnera — brak chromatyny płciowej od jed­nego z rodziców (test Barra na chromatynę ujemny),XXY: zespół Klinefeltera, 47 chromosomów. Mogą wystę­pować odmiany, np. XXXY (test chromatynowy dodatni),mozaikowatość — zmienny obraz chromosomów w róż­nych tkankach, np. XXX/XO.3. Test Barra: z dwu chromosomów płciowych obecnych w każdej komórce ciała jeden jest genetycznie nieczynny. Zjawisko to odnosi się do jednego z chromosomów X u płci żeń­skiej (XX) oraz do chromosomu Y u męskiej (XY). Chromo­som Y, który jest mniejszy od chromosomu X, znacznie się zmniejsza. Gdy jeden z chromosomów X ulega inaktywacji, zmniejsza się i daje się wybarwić jako ciemne ciałko przyle­gające do błony jądrowej. Tak więc komórki somatyczne w badaniu mikroskopowym powinny zawierać o jedno ciałko Barra mniej niż wynosi liczba chromosomów X u osoby ba­danej, tj. prawidłowa komórka pobrana od osoby płci żeń­skiej zawiera jedno ciałko Barra, zaś komórki od osób płci męskiej nie zawierają ciałka Barra. Test ten jest stosowany do określania płci i rozpoznawania nieprawidłowości w zakre­sie chromosomów płciowych.4. Fenotyp płciowy określa, czy osobnik ma cechy płci żeń­skiej czy męskiej i zwykle związany jest z genotypowymi ce­chami płciowymi. Jednakże — w rzadkich przypadkach — ta­kiego związku nie ma, np. w pseudohermafrodytyzmie (oboj­nactwie rzekomym), gdy cechy zewnętrzne odpowiadają płci przeciwnej w stosunku do genotypu. U osobników tych po urodzeniu płeć bywa mylnie określana, a prawidłowe określe­nie płci następuje w okresie pokwitania lub później.

Both comments and pings are currently closed.