Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Problemy emocjonalne

Potrzeba wsparcia psychicznego.Upewnienie badanej o prawidłowości jej rozwoju i znie­sienie lęków.Przygotowanie do dalszych etapów rozwoju przez opisanie zmian, jakie będą miały miejsce.należy skoncentrować się na prawidłowości podawanych informacji i na istnieniu błędnych pojęć w sferze płci i przejawów życia płciowego;należy skupić się na normalnym zachowaniu się dziew­cząt w wieku pokwitaniowym. Pielęgniarka powinna ściśle współpracować z rodziną, aby mieć pewność, że dziecko jest właściwie rozumiane.Dziewczęta często czują się lepiej, gdy matka nie jest obe­cna podczas badania.należy wyjaśnić rodzicom, że jest to przejaw normalne­go zachowania;pielęgniarka powinna być obecna podczas badania dla zapewnienia wsparcia emocjonalnego.Jeśli mamy do czynienia z ciążą nieślubną, dziewczyna mo­że mieć problemy z obrazem ciała. Niezbędne w takich przy­padkach jest właściwe poradnictwo i szkolenie przed porodem. Jeśli stwierdza się chorobę weneryczną, niezwykle ważne jest wykrycie kontaktów. O znaczeniu tego faktu należy pacjentkę poinformować z naciskiem.

Sposób badania

Charakter badania powinien zależeć od przewidywanego rozpoznania.W miarę możliwości należy unikać używania narzędzi.

Problemy związane z badaniem dziewcząt w wieku pokwitania

Dziewczęta w wieku pokwitania mogą wymagać badania ginekologicznego z różnych przyczyn.Problemy społeczne (zgwałcenie lub choroba weneryczna). Problemy z miesiączkowaniem, np. brak miesiączki, krwa­wienia spowodowane zaburzeniami czynności gruczołów dokrewnych lub bolesne miesiączkowanie.Opóźnienie rozwoju płciowego.Ciąża.Nieprawidłowości wrodzone, np. zarośnięta błona dziewi­cza.

Problemy związane z badaniem dzieci

Wskazania do badania ginekologicznego. Okres przed pokwitaniowy upławy, endokrynopatie (dojrzewanie przedwczesne i dysgenezja gonad), podejrzenie o nowotwór i interseksualność. Sposób wykonania badania. Sposób wykonania badania zależy od wieku dziecka.Narzędzi należy używać tylko w razie absolutnej konieczności. W razie potrzeby badanie należy wykonać w znieczu­leniu. Pielęgniarstwo w ginekologii. Badanie wewnętrzne powinno być ograniczone do badania przez odbytnicę, jeśli taka możliwość w ogóle istnieje.Należy przeprowadzić dokładną obserwację w celu okreś­lenia wieku rozwojowego w stosunku do jawnego zachowania dziecka.Konieczne jest staranne zbadanie stanu rozwoju drugorzędowych cech płciowych. Problemy rodziców dziecka badanego. Rodzice dziecka mogą być nadmiernie przejęci lub zawstydzeni w takich sytuacjach zadaniem pielęgniarki jest poinstruowanie rodziców i pomoc emocjonalna,pielęgniarka powinna zachęcić matkę, aby była obec­na przy badaniu. Sposób badania powinien być przedstawiony dziecku w sposób zrozumiały, przy użyciu prostego języka. W większości przypadków opis wrażeń, jakie wywoła badanie, pozwala dziecku na łatwiejsze zaakceptowanie badania.

Badanie odbytniczo-pochwowe

Cel. Wykonuje się je w celu wykrycia tyłozgięcia macicy. Przed badaniem należy zmienić rękawiczki gumowe w celu uniknięcia przeniesienia ew. materiału zakaźnego z pochwy do odbytnicy.

Badanie pochwowo-brzuszne (dwuręczne,zestawione)

Wykonuje się je dla palpacyjnego zbadania trzonu macicy, okolic przydatków, tylnej części jamy miednicy, okolicy cewki moczowej i miednicznego pnia nerwowego. Sposób wykonania. Podobnie jak w badaniu jednoręcznym, z tym że palce drugiej ręki badającego służą do badania palpacyjnego przedniej ściany jamy brzusznej.

Badanie jednoręczne

Badanie jednoręczne wykonuje się w celu:Oceny ścian pochwy, jak szorstkość, tkliwość, obecność stwardnienia, obrzęku lub zwężeń.Umożliwienia wykrycia tkliwości pęcherza moczowego i cewki moczowej. Oceny wielkości otworu w dnie miednicy, ew. wypadnię­cia pochwy oraz stwierdzenia obecności blizn. Wykrycia tkliwości i stwardnień odbytnicy w badaniu palpacyjnym poprzez tylną ścianę pochwy. Oceny szyjki macicy pod względem ruchomości, położenia, tkliwości, ubytków i tworzenia torbieli. Sposób wykonania Badania. Badana leży na plecach z nogami w strzemionach.Badający wkłada dwa palce do kanału pochwy po ich uprzednim posmarowaniu kremem lub wazeliną.

Cel badania

Pielęgniarka powinna wyjaśnić pacjentce cel badania stosując zrozumiałą terminologię należy obejrzeć ścianę pochwy dla oceny barwy, spoistości i obecności marszczek pochwowych, oglądaniem szyjki określa się jej położenie, barwę, wielkość i kształt, uszkodzenia, odchylenia od osi, wynicowanie, nadżerki, przerost, zmiany torbielowate i symetrię, badanie ujścia zewnętrznego pozwala na określenie jego wielkości, kształtu, barwy, wydzieliny i polipów, badanie macicy wykonuje się za pomocą zgłębnika macicznego. Niekiedy konieczne jest wyłyżeczkowanie dla uzyskania materiału do badania mikroskopowego. Jeśli ba danie może powodować bolesność, badaną należy o tym uprzedzić, badanie cytologiczne. U każdej pacjentki dorosłej należy wykonać — niezależnie od jej wieku — rozmaz do badania cytologicznegoa) cel badania rozpoznanie lub wykluczenie nowotworu złośliwego, ocena stanu hormonalnego, rozpoznanie mikrobiologiczne (ew. zakażenie rzęsistkowe lub grzybicze). Niezbędne materiały szkiełko przedmiotowe oczyszczone w alkoholu,utrwalacz w postaci zbiornika z aerozolem lub na­czynie zawierające mieszaninę eteru i 95% alkoholu w stosunku 1:1,waciki do pobierania wymazów. Wykonanie badaniawprowadza się wziernik bez zwilżania,jedną próbkę pobiera się z zewnętrznej części kana­łu szyjki za pomocą wacika,następną próbkę pobiera się z okolicy ujścia wewnę­trznego szyjki macicy przez kilkakrotny obrót wzierni­ka,pobrane próbki umieszcza się na szkiełku i utrwa­la albo przez spryskanie mieszaniną alkoholu i eteru, albo przez umieszczenie szkiełka w naczyniu z utrwa­laczem. Każda próbka musi być przygotowana i ozna­kowana we właściwy sposób (Nazwisko — data — miej­sce pobrania próbki) w celu uzyskania wiarygodnych wyników badania laboratoryjnego.Zadania pielęgniarki należy wyjaśnić znaczenie tego badania, które na­leży wykonywać co 6 miesięcy lub raz w roku;pacjentka musi być poinformowana, że zostanie za­poznana z wynikami badania, gdy będą one znane ba­dającemu.

Badanie pochwowe

Badanie to zwykle wymaga użycia instrumentów. Może stanowić uraz dla pacjentki, jeśli nie została ona należycie przygotowana. Badana powinna wiedzieć, jakie instrumenty zostaną użyte w badaniu. Rolę i wyjaśnienie charakteru stosowanych narzędzi należy wyjaśnić przed badaniem. Narzędzia i materiały wziernik,waciki, urządzenie oświetlające, kulociągi, zgłębnik maciczny, łyżka ginekologiczna,szczypczyki, krem nawilżający. Badanej należy polecić opróżnienie pęcherza moczowego w celu uzyskania dojścia do macicy bez wywołania dolegliwości lub uszkodzenia pęcherza. Badanej należy zalecić głębokie oddychanie w celu ułatwie­nia rozluźnienia mięśni ściany jamy brzusznej.

Oglądanie zewnętrznych narządów płciowych

Upławy. W przypadku stwierdzenia upławów należy pobrać ich próbkę i przekazać do badania laboratoryjnego. Należy obejrzeć obszar krocza i okolicę odbytu dla stwierdzenia lub wykluczenia obecności stanu zapalnego, owrzodzenia obrzęku.Stan zapalny może wskazywać na zakażenie grzybicze lub wirusowe. Owrzodzenia mogą być objawem kiły, gruźlicy lub innych chorób. Oglądanie błony dziewiczej, ujścia cewki moczowej i gruczołów przedsionkowych może pozwolić na wykrycie innych nieprawidłowości.